Vi tilbyr turridning på Islandshest (English below)

Bergvang gård arrangerer turridning hele året, med høysesong på sommeren og utover høsten. På turene vektlegger vi sikkerhet og tilpasser opplegget slik at alle vil føle seg trygge og få en hyggelig opplevelse.
Hestene vi bruker er hovedsakelig av rasen islandshest, men vi bruker også shetlandsponni til de aller minste. Islandshesten er fantastisk gode og stødige turhester som bringer rytteren trygt fram i terrenget med myke bevegelser. I tillegg til de vanlige gangartene skritt, trav og galopp har islandshesten også tølt og noen også pass. Tølt er en firtaktig gangart i motsetning til 2-taktige trav, og er dermed en veldig behagelig gangart under turridning. Pass brukes bare under konkurranseridning. Les mer om hestene våre her. 
Da vi har islandshester har vi satt vektgrense på rytter til 110 kg, og vi vil kun tilby timestur for ryttere mellom 90-110 kg. 
Det vil alltid følge med en eller flere turledere fra oss da ridning medfører en viss risiko. Under all ridning skal det brukes hjelm, og vi anbefaler sko eller støvler med hæl. Hjelm kan lånes av oss.
Hvem kan delta på ridetur:
 • Barn og voksne i alle aldre
 • Familie- og vennegrupper
 • Funksjonshemmede
 • Nivå: Fra nybegynner til viderekomne
 • Skoler, barnehager osv.
Priser:
 • 1 times tur – kr. 390 per person (min. 2 deltagere)
 • 2 timers tur – kr. 700 per person (min. 2 deltagere)
 • 3 timers tur – kr. 990 per person (min. 2 deltagere)
 • Heldagstur (inkl. lunsj) – kr. 1490 per person (min. 4 deltagere)
 • Kveldstur (inkl. suppe eller bålmat) – kr. 1250  per person (min. 4 deltakere)
 • Avbestilling må skje innen 24 timer. Dersom avbestillingen skjer mindre enn 24 timer før turstart må det betales for turen i sin helhet. Bestiller er ansvarlig for avbestilling/betaling. Vær obs på dette om du bestiller tur for andre enn deg selv. 
Nivåer/ferdigheter
Nybegynner:
Turer som er merked med "nybegynner" er rolige turer for ryttere uten erfaring med trav/gallopp utenfor ridehus, eller som har ikke ridd før. Vi skritter og kan prøve tølt eller trav om alle ønsker det. Turene går i enkelt terreng. 


Litt øvet: Turer som er merket med "litt øvet" er turer for ryttere som kan mestre trav og gallopp utenfor ridehus og som er komfortable med litt fart. Turene kan gå i bratt og litt ulendt terreng der rytteren må styre hesten. 

Øvede: Turer som er merket med "øvede" er turer for erfarne ryttere som takler alle gangarter og er komfortable med mye fart. Turene går ofte i bratt og ulendt terreng.
Forsikring
 • Alle deltakere har selv ansvar for egen reiseforsikring.
 • All deltakelse skjer på egen risiko.

Hvordan bestille tur:
Se vår kalender for oppsatte turer og se om du finner en som passer, det er også mulig å forespørre om andre turer - rideturer er rosa. Kalender
Send e-post til [email protected] med informasjon om ønsket turdag, nivå, varighet og antall deltakere.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bergvang visiting farm arranges tours all year round, with high season in summer and throughout the autumn. On the tours we emphasize safety and adapt the arrangements so that everyone will feel safe and have a pleasant experience.

The horses we use are mainly of the Icelandic horse breed, but we also use Shetland ponies for our youngest riders. The Icelandic horse is a fantastically good and steady hiking horse that brings the rider safely into the terrain with soft movements. In addition to the usual gaits, trot and canter/gallop, the Icelandic horse has also tøly and some also have pace. Tølt is a four-beat gait as opposed to 2-beat trot, and is thus a very comfortable way to ride. Pace is used only during competitive riding. 

As we have Icelandic horses, we have set the weight limit for riders to 110 kg, and we will only offer hourly rides for riders between 90-110 kg.

One or more tour guides from us will always attend the tours as riding entails some risk. During all riding, a helmet should be worn, and we recommend shoes or boots with heels. Helmets can be borrowed from us.

Who can participate in horseback riding:
Children and adults of all ages
Family and groups of friends
Disabled
Level: From beginner to advanced
Schools, kindergartens, etc.

Prices:
1 hour trip – NOK 390 per person (min. 2 participants)
2 hour trip – NOK 700 per person (min. 2 participants)
3 hour trip – NOK 990 per person (min. 2 participants)
All day trip (incl. lunch) – NOK 1490 per person (min. 4 participants)
Evening trip (incl. soup or bonfire food) – NOK 1250 per person (min. 4 participants)

Cancellation must be made within 24 hours. If the cancellation takes place less than 24 hours before the start of the trip, payment for the trip must be made in full. The requester is responsible for cancellation/payment. Be aware of this if you book a trip for someone other than yourself.

Levels/Skills
Beginner: Tours marked with "nybegynner"(beginner) are leisurely rides for riders with no experience of trotting/galloping outside riding houses, or who have not ridden before. We walk and can try the tøltl or trot if everyone wants to. The tours are in simple terrain.

A little practised: Tours that are marked with "litt øvet" are tours for riders who masters trot and gallop outside riding houses and who are comfortable with some speed. The rides can go on steep and slightly rough terrain where the rider has to steer the horse.

Advanced: Rides marked "øvede" are rides for experienced riders who tackle all gaitsand are comfortable with a lot of speed. The tours often take place on steep and rugged terrain.

 • Insurance
 • //All participants are responsible for their own travel insurance.
 • /All participation is at your own risk.

How to book a tour:
See our calendar for scheduled tours and see if you find one that suits you, it is also possible to inquire about other tours - riding tours are pink. Calendar
Email [email protected] with information about the desired day, level, duration and number of participants.